Onder­zoek laat zien dat dage­lijks slechts enkele minu­ten naar binnen keren je al helpt beter te con­cen­tre­ren, stress te ver­min­de­ren, om meer ont­span­nen en gewoon­weg geluk­ki­ger te worden. Daar­mee doe je niet alleen iets voor jou en je gezond­heid iets goeds, maar ook je effec­ti­vi­teit en je rela­ties zullen mee­ge­nie­ten. In met een­vou­dige mid­de­len die voor ieder­een beschik­baar zijn en gemak­ke­lijk te leren zijn.

Wat is medi­ta­tie eigen­lijk?

Medi­ta­tie is de over­koe­pe­lende term voor een reeks men­tale oefe­nin­gen die — in het alge­meen — moeten leiden tot een beter begrip en invloed van de eigen denk­pro­ces­sen. Al meer dan 2500 jaar zijn mensen inten­sief bezig met medi­ta­tie. Oor­spron­ke­lijk voor­na­me­lijk om reli­gi­euze en spi­ri­tu­ele rede­nen, maar de afge­lo­pen jaren hebben steeds meer weten­schap­pers op het gebied van psy­cho­lo­gie en neu­ro­we­ten­schap­pen kunnen laten zien wat een groot poten­ti­eel schuilt in deze eeu­wen­oude oefe­nin­gen.

Ik kan niet medi­te­ren.”

Veel mensen denken dat medi­ta­tie bete­kent vanaf seconde één vol­le­dig gecon­cen­treerd te zijn, alle gedach­ten uit­zet­ten en de op de snel­weg naar ver­lich­ting te gaan. Hier­door rea­geert men vaak snel met ik kan niet medi­te­ren”. Je hebt geen spe­ci­ale vaar­dig­he­den nodig om te medi­te­ren. Het enige wat je nodig hebt zijn een paar momen­ten rust en de wil om iets nieuws te pro­be­ren. De rest is een kwes­tie van oefe­ning.

Nor­ma­li­ter begint medi­ta­tie als con­cen­tra­tie­oe­fe­ning. De vaar­dig­heid om je aan­dacht gedu­rende lan­gere tijd te rich­ten is de basis van medi­ta­tie en wordt door regel­ma­tig oefe­nen ver­be­terd. Net zoals bij het leren van andere vaar­dig­he­den heb je tijd en oefe­ning nodig om beter te worden in medi­te­ren. Goed nieuws is dat zelfs het pro­be­ren te con­cen­tre­ren al bewe­zen posi­tieve effec­ten heeft op lichaam en geest. Ook medi­ta­ties die voor je gevoel niet zo suc­ces­vol zijn geweest doen je dus goed. Medi­ta­tie gaat über­haupt niet over succes of pres­ta­tie; het gaat enkel over jou.

Hoe werkt medi­ta­tie?

Waarom wordt medi­ta­tie steeds popu­lair­der op dit moment? Één van de rede­nen is al het weten­schap­pe­lijk onder­zoek van de laat­ste jaren dat de posi­tieve effec­ten van medi­ta­tie heeft beves­tigd. Stress­ver­min­de­ring, ver­be­terde slaap, ver­hoogde cre­a­ti­vi­teit en ver­hoogde alge­mene tevre­den­heid zijn slechts enkele van de posi­tieve effec­ten. Nog een resul­taat uit eerder onder­zoek: het is niet nodig om jaren­lang te medi­te­ren om deze effec­ten te voelen. Slechts een paar dagen of weken van medi­te­ren leidt al tot ver­an­de­rin­gen in de her­se­nen en zelfs in het immuun­sys­teem.

Hoe kan ik het beste medi­te­ren?

Een monnik die met geslo­ten ogen en kaars­rechte rug in kleer­ma­kers­zit op de grond zit is het beeld wat de meeste mensen hebben wan­neer ze aan medi­ta­tie denken. Medi­ta­tie ver­eist echter niet een bepaalde lichaams­hou­ding. Belang­rijk is dat je een com­for­ta­bele hou­ding vindt die je toe­staat vrij te ademen en zowel ont­span­nen als aan­dach­tig te blij­ven. Je ogen slui­ten maakt het mak­ke­lij­ker om je te con­cen­tre­ren maar je kan ook met open ogen medi­te­ren. Elk per­soon heeft indi­vi­du­ele voor­keu­ren en kan deze opne­men in het medi­te­ren.

Een een­vou­dige intro­duc­tie tot het onder­werp medi­ta­tie wordt aan­ge­bo­den door de gratis basis­cur­sus van 7Mind. In de inlei­dende oefe­nin­gen van 7 minu­ten ervaar je wat het bete­kent om te medi­te­ren en krijg je een idee hoe medi­ta­tie je leven beïn­vloe­den kan. De medi­ta­ties zijn geschikt voor ieder­een, werken zowel op de com­pu­ter als op een tablet of smartphone en kunnen een­vou­dig op ieder moment van de dag tussen de bedrij­ven door gedaan worden.


Stap voor stap leren medi­te­ren
Nu gratis begin­nen