Basis

Onder­zoek laat zien dat dage­lijks slechts enkele minu­ten naar binnen keren je al helpt beter te con­cen­tre­ren, stress te ver­min­de­ren, om meer ont­span­nen en gewoon­weg geluk­ki­ger te worden. Daar­mee doe je niet alleen iets voor jou en je gezond­heid iets goeds, maar ook je effec­ti­vi­teit en je rela­ties zullen mee­ge­nie­ten. In met een­vou­dige mid­de­len die voor ieder­een beschik­baar zijn en gemak­ke­lijk te leren zijn.

BasisStress

Gezondheid

Mens sana in cor­pore sano: het is al dui­zen­den jaren bekend dat een gezond lichaam en een gezonde geest met elkaar ver­bon­den zijn. Medi­ta­tie traint niet alleen je geest. Regel­ma­tig medi­te­ren ver­sterkt het immuun­sys­teem, voor­komt hoge bloed­druk, ver­licht hoofd­pijn en helpt bij slaap­pro­ble­men en stress gere­la­teerde ziek­ten — het is weten­schap­pe­lijk bewe­zen dat medi­ta­tie niet alleen je geest traint.

Potentiëlen

Nie­mand kan schil­de­ren op een vol­ge­krab­beld doek. Zo is een vol hoofd ook niet geschikt om goede ideeën te ont­wik­ke­len. Medi­ta­tie cre­ëert de cre­a­tieve vrij­heid in je hoofd die je nodig hebt om goede ideeën te beden­ken. Verder helpt het je met de gecon­cen­treerde uit­wer­king hier­van.

Geluk

Medi­ta­tie en mind­ful­ness bevor­de­ren het emo­ti­o­nele wel­zijn van bin­nen­uit. Je wordt gelei­de­lijk vrijer van externe invloe­den, geluk­ki­ger en opener: voor de mooie momen­ten in het leven, je eigen behoef­ten en in het omgaan met ande­ren. Mind­ful­ness en medi­ta­tie zijn de beste recep­ten voor geluk.

Kids

Ook kin­de­ren kunnen baat hebben bij medi­te­ren! Medi­ta­tie helpt ze hun gevoe­lens beter te begrij­pen en om beter met uit­da­gin­gen om te gaan. Tegen­woor­dig worden ze immers steeds vroe­ger met stress, drukte en hec­tiek gecon­fron­teerd. Medi­ta­tie geeft ze waar­de­volle tools om focus, kalmte en empa­thie te oefe­nen. Zo ver­be­te­ren niet alleen de school­pres­ta­ties, maar ver­be­tert ook hun emo­ti­o­nele wel­zijn en de omgang met ande­ren.

Basis

Onder­zoek laat zien dat dage­lijks slechts enkele minu­ten naar binnen keren je al helpt beter te con­cen­tre­ren, stress te ver­min­de­ren, om meer ont­span­nen en gewoon­weg geluk­ki­ger te worden. Daar­mee doe je niet alleen iets voor jou en je gezond­heid iets goeds, maar ook je effec­ti­vi­teit en je rela­ties zullen mee­ge­nie­ten. In met een­vou­dige mid­de­len die voor ieder­een beschik­baar zijn en gemak­ke­lijk te leren zijn.

BasisStress

Gezondheid

Mens sana in cor­pore sano: het is al dui­zen­den jaren bekend dat een gezond lichaam en een gezonde geest met elkaar ver­bon­den zijn. Medi­ta­tie traint niet alleen je geest. Regel­ma­tig medi­te­ren ver­sterkt het immuun­sys­teem, voor­komt hoge bloed­druk, ver­licht hoofd­pijn en helpt bij slaap­pro­ble­men en stress gere­la­teerde ziek­ten — het is weten­schap­pe­lijk bewe­zen dat medi­ta­tie niet alleen je geest traint.

Potentiëlen

Nie­mand kan schil­de­ren op een vol­ge­krab­beld doek. Zo is een vol hoofd ook niet geschikt om goede ideeën te ont­wik­ke­len. Medi­ta­tie cre­ëert de cre­a­tieve vrij­heid in je hoofd die je nodig hebt om goede ideeën te beden­ken. Verder helpt het je met de gecon­cen­treerde uit­wer­king hier­van.

Geluk

Medi­ta­tie en mind­ful­ness bevor­de­ren het emo­ti­o­nele wel­zijn van bin­nen­uit. Je wordt gelei­de­lijk vrijer van externe invloe­den, geluk­ki­ger en opener: voor de mooie momen­ten in het leven, je eigen behoef­ten en in het omgaan met ande­ren. Mind­ful­ness en medi­ta­tie zijn de beste recep­ten voor geluk.

Kids

Ook kin­de­ren kunnen baat hebben bij medi­te­ren! Medi­ta­tie helpt ze hun gevoe­lens beter te begrij­pen en om beter met uit­da­gin­gen om te gaan. Tegen­woor­dig worden ze immers steeds vroe­ger met stress, drukte en hec­tiek gecon­fron­teerd. Medi­ta­tie geeft ze waar­de­volle tools om focus, kalmte en empa­thie te oefe­nen. Zo ver­be­te­ren niet alleen de school­pres­ta­ties, maar ver­be­tert ook hun emo­ti­o­nele wel­zijn en de omgang met ande­ren.