Nie­mand kan schil­de­ren op een vol­ge­krab­beld doek. Zo is een vol hoofd ook niet geschikt om goede ideeën te ont­wik­ke­len. Medi­ta­tie cre­ëert de cre­a­tieve vrij­heid in je hoofd die je nodig hebt om goede ideeën te beden­ken. Verder helpt het je met de gecon­cen­treerde uit­wer­king hier­van.

Dat hebben we altijd zo gedaan

Simpel gezegd, cre­a­ti­vi­teit bete­kent iets nieuws maken, iets wat nog niet eerder bestond. En niet alleen inno­va­tieve nieuwe ideeën of artis­tieke acti­vi­tei­ten ver­ei­sen cre­a­ti­vi­teit. Veel alle­daagse pro­ble­men ver­ei­sen ook cre­a­tieve oplos­sin­gen.

Maar vaak is ons hoofd te vol of is de rou­tine te sterk om open te staan voor nieuwe bena­de­rin­gen — zelfs als ze ons op lan­gere ter­mijn zouden helpen. We hebben het altijd zo gedaan“ blijft vaak de meest com­for­ta­bele manier. Dit leidt met nieuwe pro­ble­men al snel tot een dood­lo­pende weg.

Hoe medi­ta­tie je cre­a­tie­ver maakt

Weten­schap­pe­lijk onder­zoek toont aan dat medi­ta­tie kan helpen om deze gewoon­ten te door­bre­ken. Regel­ma­tig medi­te­ren ver­be­tert niet alleen de omgang met stress, maar cre­ëert zo ook ruimte voor cre­a­ti­vi­teit. Neu­ro­we­ten­schap­pers hebben ook ont­dekt dat medi­ta­tie direct bij­draagt aan het oplos­sen van pro­ble­men.

Pro­ble­men kunnen nooit worden opge­lost met dezelfde manier van denken die hen heeft gecre­ëerd,“ zei Albert Ein­stein. Mensen die regel­ma­tig medi­te­ren, vinden aan­toon­baar ori­gi­ne­lere oplos­sin­gen. Boven­dien stelt medi­ta­tie je in staat je beter te con­cen­tre­ren en over deze ideeën en bena­de­rin­gen na te denken.

De 7Mind cre­a­ti­vi­teits­cur­sus laat je zien hoe je de inner­lijke open­heid kunt ont­wik­ke­len waar­uit je je cre­a­tieve poten­ti­eel kunt ont­wik­ke­len. Op deze manier leer je cre­a­tieve impul­sen te gebrui­ken en iets nieuws te cre­ë­ren.


Cre­a­tie­ver worden door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Cre­a­tie­ver door medi­ta­tie: weten­schap­pe­lijke stu­dies

Aca­de­mi­sche cre­a­ti­vi­teit (Sarath, 2006)

Medi­teer­ders in de aca­de­mi­sche wereld slaag­den erin nieuwe per­cep­ties van nauw­keu­rig­heid en inter­dis­ci­pli­nair leren te ont­wik­ke­len, met eigen­schap­pen zoals men­tale hel­der­heid, inner­lijke kalmte, inzicht, empa­thie en cre­a­ti­vi­teit.

Mind­ful­ness-com­po­nen­ten die cre­a­ti­vi­teit bevor­de­ren (Baas et al., 2014)

Het ver­band tussen mind­ful­ness-medi­ta­tie en cre­a­ti­vi­teit is nog niet dui­de­lijk ver­klaard. In een studie werd dit ver­band nauwer onder­zocht. Hier­voor voer­den weten­schap­pers van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam vier ver­schil­lende stu­dies uit waarin ze mind­ful­ness-com­pe­ten­ties maten, uit­ge­breid train­den of mani­pu­leer­den tij­dens een korte medi­ta­tie­ses­sie. Het toonde aan dat bepaalde com­po­nen­ten van mind­ful­ness gere­la­teerd zijn aan cre­a­ti­vi­teit: de moge­lijk­heid om ver­schil­lende momen­ten, gedach­ten, gevoe­lens te obser­ve­ren, zonder ze te beoor­de­len, bevor­dert de cre­a­ti­vi­teit.

Cre­a­ti­vi­teit in ado­les­cen­ten (Justo et al., 2014)

Al na tien weken mind­ful­ness-medi­ta­tie ver­be­terde de gra­fi­sche cre­a­ti­vi­teit van ado­les­cen­ten. Dit werd niet alleen beves­tigd door weten­schap­pe­lijke tests: de ado­les­cen­ten zagen zich­zelf ook cre­a­tie­ver dan voor­heen en waar­deer­den hun eigen cre­a­ties als cre­a­tie­ver. Mind­ful­ness maakt het gemak­ke­lij­ker om je vol­le­dig op de taak te con­cen­tre­ren en maakt het gemak­ke­lij­ker om cre­a­tieve pro­bleem­op­los­sende stra­te­gieën toe te passen (zie Intu­ï­tie).