Medi­ta­tie en mind­ful­ness bevor­de­ren het emo­ti­o­nele wel­zijn van bin­nen­uit. Je wordt gelei­de­lijk vrijer van externe invloe­den, geluk­ki­ger en opener: voor de mooie momen­ten in het leven, je eigen behoef­ten en in het omgaan met ande­ren. Mind­ful­ness en medi­ta­tie zijn de beste recep­ten voor geluk.

Wat maakt geluk­kige mensen anders dan ande­ren?

We hebben alle­maal slechts een vaag idee van wat ons geluk­kig maakt. Is het de lote­rij winnen? De top­baan? De per­fecte rela­tie? Moderne psy­cho­lo­gie –nauw­keu­ri­ger gezegd geluks­on­der­zoek- pro­beert al jaren uit te zoeken wat de geluk­kig­ste mensen van de rest onder­scheidt. Waar­uit bestaat een geluk­kig en vol­daan leven? Daar­bij komen de onder­zoe­kers een onder­werp tegen dat al mil­len­nia lang het cen­trum van oos­terse filo­so­fieën en reli­gies is geweest — in het moment kunnen leven.

Maar wat bete­kent dat, in het moment leven? Te vaak zijn we ver­dwaald in gedach­ten. We denken na over de toe­komst — wat we nog moeten doen, wat we willen, hoe goed alles zal zijn wan­neer deze laat­ste hin­der­nis wordt over­won­nen. Of we pie­ke­ren over het ver­le­den — eer­dere gesprek­ken of situ­a­ties, dingen die ons irri­teer­den of momen­ten waarop alles beter was“.

Wat we hier­door vaak missen is het hui­dige moment. Waar we zijn, hoe we ons voelen, welke indruk­ken we kunnen waar­ne­men. Zelfs momen­ten van geluk ver­lie­zen hun belang en worden onder­ge­sneeuwd in het dage­lijks leven. Mind­ful­ness en medi­ta­tie kunnen je helpen gedach­ten en emo­ties zorg­vul­dig te bekij­ken en het pein­zen en pie­ke­ren te ver­min­de­ren. Hier­door is het moge­lijk om het hui­dige moment ster­ker te erva­ren.

De ont­dek­king van mind­ful­ness“

Toen mind­ful­ness voor het eerst ruim veer­tig jaar gele­den weten­schap­pe­lijk werd onder­zocht, ging het aller­eerst om het helpen van stresspa­ti­ën­ten. Alle hope­loze geval­len in het zie­ken­huis van de Uni­ver­si­teit van Mas­sa­chu­setts, die door de con­ven­ti­o­nele genees­kunde niet gehol­pen konden worden, werden onder­deel van Jon Kabat Zinn’s Mind­ful­ness-based Stress Reduc­tion Pro­gram‘. De resul­ta­ten waren zo indruk­wek­kend dat in de jaren daarna — ondanks weer­stand en scep­sis van vele kanten — een grote inte­resse in mind­ful­ness ont­stond.

Meer dan tien­dui­zend stu­dies hebben inmid­dels de vele posi­tieve effec­ten van regel­ma­tige mind­ful­ness­trai­ning aan­ge­toond. Deze vari­ë­ren van ver­hoogde stress­be­sten­dig­heid en ver­be­terde aan­dacht voor meer levens­lust en een ster­ker immuun­sys­teem. Zelfs in de her­se­nen zijn de effec­ten van medi­ta­tie waar­neem­baar.

Wat medi­ta­tie in de her­se­nen doet

De weten­schap heeft aan­ge­toond dat mind­ful­ness­trai­ning de ver­bin­ding ver­sterkt tussen twee delen van de her­se­nen die een belang­rijke rol spelen in de erva­ring van stress en angst: de amygdala en de pre­fron­tale cortex (PFC).

De amygdala is ver­ant­woor­de­lijk voor het in stress en alert­heid bren­gen van ons lichaam. De PFC regelt gedach­ten en emo­ties. Regel­ma­tige medi­ta­tie ver­sterkt niet alleen de ver­bin­ding tussen deze gebie­den, maar kan er zelfs voor zorgen dat de PFC over het alge­meen groeit. Zo brengt regel­ma­tige mind­ful­ness­be­oe­fe­ning gelei­de­lijk meer con­trole over je impul­sen en emo­ties.

Waarom medi­ta­tie je daad­wer­ke­lijk geluk­ki­ger maakt

Eeuwig geluk kan medi­ta­tie je natuur­lijk niet belo­ven. Het leven zit vol met onvoor­spel­bare uit­da­gin­gen en beproe­vin­gen. Mind­ful­ness kan je wel helpen om meer ont­span­nen te zijn, om nega­tieve situ­a­ties beter aan te kunnen en om geluks­mo­men­ten ster­ker te erva­ren.

Door regel­ma­tig medi­te­ren krijg je meer con­trole over je gedach­ten en emo­ties, ver­min­der je stress, word je rus­ti­ger en bevrijd je jezelf van externe druk. Tege­lij­ker­tijd ver­sterkt het je ver­mo­gen om in het hier en nu te zijn, en te genie­ten van geluk in de kleine dingen van het leven. Hoe dit pre­cies werkt, leer je in de 7Mind-cursus over geluk.

Geluk­ki­ger worden door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Geluk­ki­ger door medi­ta­tie: weten­schap­pe­lijke stu­dies

The app in hap­pi­ness (Howells, 2015)

In een onder­zoek konden de deel­ne­mers kiezen of ze tien dagen wilden medi­te­ren met een smartphone of niet. Na tien dagen meldde de medi­ta­tie­groep van de app meer posi­tieve gevoe­lens en minder depres­sieve symp­to­men, zoals neer­slach­tig­heid. Hoe meer ple­zier de medi­teer­ders hadden, des te groter was de asso­ci­a­tie met posi­tieve gevoe­lens waar­door ze zich geluk­kig voel­den. De con­tro­le­groep, dat wil zeggen de per­so­nen die beslo­ten hadden niet te medi­te­ren, ver­toon­den geen ver­an­de­ring. Medi­te­ren met de smartphone werkt dus.

De wer­king achter mind­ful­ness (Campos, 2015)

Medi­ta­tie maakt je geluk­ki­ger. Dit weet nu bijna ieder­een. Maar waarom?
Om daar­ach­ter te komen, bestu­deer­den de weten­schap­pers rond Daniel Campos 365 mensen en kwamen achter het vol­gende: Twee facet­ten van mind­ful­ness (obser­va­tie en bewust­zijn) zijn recht­streeks ver­bon­den met geluk. Dege­nen die mind­ful waar­ne­men en bewust zijn”, zijn geluk­ki­ger.