Mens sana in cor­pore sano: het is al dui­zen­den jaren bekend dat een gezond lichaam en een gezonde geest met elkaar ver­bon­den zijn. Medi­ta­tie traint niet alleen je geest. Regel­ma­tig medi­te­ren ver­sterkt het immuun­sys­teem, voor­komt hoge bloed­druk, ver­licht hoofd­pijn en helpt bij slaap­pro­ble­men en stress gere­la­teerde ziek­ten — het is weten­schap­pe­lijk bewe­zen dat medi­ta­tie niet alleen je geest traint. 

Hoe voel ik me nu eigen­lijk?

Een licht gevoel van onge­mak is een vast onder­deel van het dage­lijks leven voor velen van ons. Vaak rea­li­se­ren we ons dat niet eens. Óf het onge­mak is niet sterk genoeg voor ons om aan­dacht aan te schen­ken, óf we onder­druk­ken de sig­na­len van ons lichaam omdat we ze op dat niet moment kunnen gebrui­ken. Meer aan­dacht voor jouw eigen wel­zijn is een belang­rijke stap naar een betere gezond­heid.

Meestal ver­telt het lichaam ons vrij goed hoe het er voor staat en wat het nodig heeft. Het grote aantal kleine sig­na­len con­cur­reert echter met de over­sti­mu­la­tie van het dage­lijks leven — zowel op het werk als in de vrije tijd. Medi­ta­tie helpt je een gro­tere gevoe­lig­heid voor je lichaam te ont­wik­ke­len, om beter te begrij­pen wat er van binnen gebeurt en om te weten wat goed voor je is.

Hoe medi­ta­tie je gezon­der maakt

Een belang­rijke deel in de ver­bin­ding van lichaam en geest is de adem. Mind­ful bre­a­thing leert je om je naar binnen te rich­ten en je lichaam beter te begrij­pen. Medi­ta­tie brengt je inner­lijke balans, heeft een posi­tief effect op de bio­che­mi­sche pro­ces­sen in het lichaam, ver­sterkt je immuun­sys­teem en ver­min­dert een aantal stress gere­la­teerde ziek­ten zoals slaap­pro­ble­men, hoofd­pijn en hyper­ten­sie. Bij chro­ni­sche pijn, zoals rug­klach­ten, kan medi­ta­tie de omgang ermee ver­ge­mak­ke­lij­ken en zo ver­lich­ting bieden. Ook al kan het natuur­lijke ver­ou­de­rings­pro­ces niet gestopt kan worden: medi­ta­tie helpt het DNA te bescher­men tegen ach­ter­uit­gang en vooral om langer men­taal fit te blij­ven.

De 7Mind gezond­heids­cur­sus laat je zien hoe je een groter bewust­zijn van het samen­spel van lichaam en geest ont­wik­kelt, om de sig­na­len van je lichaam beter te begrij­pen en om beter te begrij­pen wat goed voor je is.

Gezond­heid ver­be­te­ren door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Gezond­heid ver­be­te­ren door medi­ta­tie

Gezon­der dank­zij medi­ta­tie: weten­schap­pe­lijke stu­dies

Angst­ver­min­de­ring en een effec­tie­ver immuun­sys­teem (David­son, Kabat-Zinn et al., 2003)

Na een acht weken durende mind­ful­ness trai­ning van Bio­tech mede­wer­kers ver­min­derde angst aan­zien­lijk, en werd hogere acti­vi­teit gezien in her­sen­ge­bie­den die geas­so­ci­eerd worden met posi­tieve emo­ties. Boven­dien ont­wik­kel­den deel­ne­mers meer anti­li­cha­men na een griep­vac­cin. Het immuun­sys­teem rea­geerde effec­tie­ver dan bij niet-medi­teer­ders.

Minder lijden onder ziekte (Bar­rett et al.,2012)

Als je dan toch een­maal ziek bent, helpt mind­ful­ness-medi­ta­tie de symp­to­men te ver­min­de­ren. Bij de deel­ne­mers die medi­teer­den duur­den lucht­weg­in­fec­ties gemid­deld vier dagen korter dan in de con­tro­le­groep. De groep van actieve spor­ters toonde dezelfde effec­ten. Echter, de medi­ta­tie­groep schatte de ernst van hun infec­tie sig­ni­fi­cant minder dan de sport-, en vooral de con­tro­le­groep. De medi­teer­ders ervoe­ren minder lijden.

Mind­ful­ness tegen chro­ni­sche rug­pijn (Cher­kin et al., 2016)

In een studie met pati­ën­ten die lijden aan chro­ni­sche pijn in de rug, bleek medi­ta­tie trai­ning (MBSR: Mind­ful­ness Based Stress Reduc­tion) effec­tie­ver dan de nor­male medi­sche behan­de­ling. Naast een psy­cho­the­ra­peu­tisch pro­gramma was medi­ta­tie­trai­ning de behan­de­ling die de pati­ënt het meeste opluchtte. Al na acht weken rap­por­teer­den de pati­ën­ten minder pijn en ver­min­derde de func­ti­o­nele beper­kin­gen van de rug. Deze resul­ta­ten bleven meer dan een jaar sta­biel.

Jonger van geest (Luders et al., 2015 & Mar­ci­niak et al., 2014)

Medi­ta­tie kan geen eeu­wige jeugd belo­ven, maar wel een veel betere men­tale fit­heid op latere leef­tijd. In een onder­zoek met lange ter­mijn medi­teer­ders bleek dat deze, ver­ge­le­ken met de con­tro­le­groep, een lich­tere daling van de grijze stof hadden. De daling van het aantal grijze cellen is er o.a. ver­ant­woor­de­lijk voor dat con­cen­tra­tie­ver­mo­gen en geheu­gen minder worden op latere leef­tijd. Van medi­ta­tie is aan­ge­toond dat het de aan­dacht, geheu­gen, taal­vaar­dig­heid en cog­ni­tieve flexi­bi­li­teit ver­be­tert. Met medi­ta­tie blijf je dan niet eeuwig jong, maar wél eeuwig jonger.