Medi­ta­tie helpt je jezelf beter te leren kennen en schoolt daar­mee tege­lij­ker­tijd je com­pas­sie en begrip voor ande­ren. Of het nou gaat om vriend­schap­pen, liefde, fami­lie- of werk­re­la­ties – wie zich­zelf en ande­ren beter begrijpt kan zich mak­ke­lij­ker open­stel­len, con­flic­ten oplos­sen, pro­duc­tie­ver samen­wer­ken en bete­ke­nis­vol­lere rela­ties opbou­wen.

Je open­stel­len naar jezelf en naar ande­ren

Voor onze voor­ou­ders was een de nauwe band met de gemeen­schap nood­za­ke­lijk om te over­le­ven. Daarom zijn func­ti­o­ne­rende rela­ties van­daag nog steeds van groot belang voor ons wel­zijn. Con­flic­ten in onze rela­ties zijn ons tot grote last. Een gebrek aan ver­bin­ding brengt ons gevoe­lens van een­zaam­heid. Mind­ful­ness kan je helpen je mak­ke­lij­ker open te stel­len, je beter te binden en mak­ke­lij­ker moge­lijke con­flic­ten op te lossen.

Medi­ta­tie traint de vaar­dig­he­den die psy­cho­loog Daniel Gole­man meer dan twin­tig jaar gele­den Emo­ti­o­nele Intel­li­gen­tie‘ genoemd heeft. Mind­ful­ness beoe­fe­naars vinden het mak­ke­lij­ker om hun emo­ties te begrij­pen, ermee om te gaan, zich­zelf te moti­ve­ren, empa­thie te ont­wik­ke­len en banden te bouwen. Door regel­ma­tige trai­ning van mind­ful­ness ont­wik­kel je dus een hoger „EQ“.

Deze vaar­dig­he­den hebben een posi­tieve invloed op de rela­ties met ande­ren. Dege­nen die zich­zelf begrij­pen en zich kunnen inle­ven in ande­ren, vinden het mak­ke­lij­ker om over­een­kom­sten te ont­dek­ken en te ver­ster­ken. Mensen die regel­ma­tig medi­te­ren hebben minder kans om vast te raken in de auto­ma­ti­sche piloot“ en minder in hun eigen gedach­ten te ver­dwa­len. Op deze manier kunnen ze beter rea­ge­ren op ande­ren.

Mak­ke­lij­ker con­flic­ten oplos­sen

Hogere emo­ti­o­nele intel­li­gen­tie maakt het mak­ke­lij­ker om con­flic­ten op te lossen — of om ze te voor­ko­men. Veel mensen zijn vaak boos en defen­sief in con­flic­ten, ande­ren trek­ken ang­stig terug of zijn con­flict­ver­mij­dend. Beide reac­ties maken een goede con­flict­op­los­sing moei­lijk.

Regel­ma­tig medi­te­ren helpt je deze patro­nen te door­bre­ken. Het ver­sterkt je ver­mo­gen om je in ande­ren te ver­plaat­sen, je eigen impul­sen te con­tro­le­ren en om samen naar oplos­sin­gen te zoeken.

Hoe medi­ta­tie je rela­ties ver­be­tert

Dit resul­taat kan zelfs in de her­se­nen worden aan­ge­toond. Medi­ta­tie heeft een effect op de pre­fron­tale cortex, die onze emo­ti­o­nele pro­ces­sen beheerst en ons han­de­len aan­stuurt. Daar­naast bevor­dert mind­ful­ness­trai­ning de ont­wik­ke­ling van de insula, een stuk van de her­se­nen dat hoofd­za­ke­lijk ver­ant­woor­de­lijk is voor empa­thie en emo­ti­o­nele intel­li­gen­tie. Je leert dus gelei­de­lijk je eigen reac­ties beter te beheer­sen, om jezelf beter in ande­ren te ver­plaat­sen en samen betere oplos­sin­gen te vinden.

De 7Mind rela­tie­cur­sus helpt je stap voor stap om je rela­ties te ver­die­pen, je bewus­ter te maken van je soci­ale net­werk en om je con­tact met ande­ren te gebrui­ken als een spie­gel voor jezelf.


Rela­ties ver­ster­ken door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Ver­be­ter rela­ties met medi­ta­tie: weten­schap­pe­lijke stu­dies

Impact van mind­ful­ness­trai­ning op de kwa­li­teit van rela­ties (Carson et al., 2004)

Na een acht-weekse mind­ful­ness cursus voor het opbou­wen van rela­ties (Mind­ful­ness-Based Rela­ti­ons­hip Enhan­ce­ment (MBRE)) meldde stel­len een ver­be­te­ring in de dage­lijkse tevre­den­heid binnen de rela­tie, minder stress in de rela­tie en een ver­ho­ging van indi­vi­du­ele fac­to­ren zoals psy­chisch wel­zijn, beter vaar­dig­he­den om met stress om te gaan, ont­span­ning en het ver­trou­wen in hun eigen stra­te­gieën. Boven­dien bleven deze effec­ten sta­biel gedu­rende drie maan­den.

Wie de bal kaatst..: Het effect van mind­ful­ness op de eigen rela­tie-erva­ring en die van de part­ner (Lenger et al., 2016)

Je eigen mind­ful­ness beïn­vloedt de rela­tie­te­vre­den­heid van de part­ner. Om dit te laten zien, hebben weten­schap­pers 164 paren bestu­deerd die gemid­deld 28 jaar samen waren geweest. Een facet van mind­ful­ness is het niet beoor­de­len of ver­oor­de­len van de eigen erva­ring, maar om in plaats daar­van alleen het waar te nemen. Dit staat in ver­band met de eigen tevre­den­heid binnen de rela­tie, wat een posi­tief effect heeft op de rela­tie. Een ander facet van mind­ful­ness is om niet te rea­ge­ren op deze inner­lijke erva­ring, uit balans gebracht worden hier­van of om het te pro­be­ren te ver­an­de­ren, maar om gewoon gedach­ten en emo­ties soms alleen waar te nemen. Inte­res­sant is dat deze com­pe­ten­tie gere­la­teerd is aan de rela­tie­te­vre­den­heid van de part­ner. Wie zich niet laat mee­sle­pen door zijn eigen gevoe­lens en daarop rea­geert draagt enorm bij aan de kwa­li­teit van de rela­ties met — en dat wordt ook door part­ners opge­merkt.

Wat maakt een mind­ful huwe­lijk? (Wachs & Cord­ova, 2007)

Mind­ful­ness ver­be­tert niet alleen de eigen rela­tie­te­vre­den­heid, maar ook het huwe­lijk als geheel. Aan de hand van vra­gen­lijs­ten en zelf­rap­por­ta­ges konden weten­schap­pers bewij­zen: als beide echt­ge­no­ten mind­ful zijn, rap­por­te­ren ze hogere niveaus van huwe­lijk­ste­vre­den­heid. Dit was vooral te danken aan de emo­ti­o­nele vaar­dig­he­den: mind­ful echt­ge­no­ten vonden het gemak­ke­lij­ker om emo­ties en zorgen te iden­ti­fi­ce­ren en te com­mu­ni­ce­ren, het per­spec­tief van de ander te nemen, hun woede te beheer­sen en zich­zelf te kal­me­ren. Boven­dien ervoe­ren ze minder per­soon­lijke stress. Mind­ful­ness op part­ner­ni­veau in dit onder­zoek werd in ver­band gesteld met: minder nega­tieve emo­ties en reac­ties zoals vij­an­dig­heid, impul­si­vi­teit, gebrek aan woe­de­be­heer­sing en agres­sief gedrag.