Is boos worden op degene die voor­dringt de moeite waard of heeft hij je gewoon niet gezien? Beant­woord je s avonds nog stress­volle mails of kan je de boel even laten voor wat het is? Hoe we rea­ge­ren op der­ge­lijke situ­a­ties hangt af van hoe­veel waarde we er aan hech­ten, hoe­veel ruimte we ze geven en hoe­zeer we zelf in balans zijn. Rustig blij­ven kan je leren!

Blijf rustig — zelfs in stress­volle situ­a­ties

Van nul tot hon­derd in een frac­tie van een seconde — Wat geen auto lukt, lukt ons helaas te vaak. Tij­dens zulke momen­ten ver­lie­zen we de con­trole over wat we zeggen en doen. En het is maar al te gemak­ke­lijk om je te laten mee­sle­pen door reac­ties waar we later spijt van krij­gen. Maar hul­pe­loos staan we niet tegen­over deze instinc­ten. Medi­ta­tie kan ons helpen meer zelf­be­heer­sing en rust te ont­wik­ke­len, zelfs op momen­ten die ons anders gek maken.

Wan­neer de externe omstan­dig­he­den goed zijn, is het vaak gemak­ke­lijk om rustig te zijn. Of je nu op vakan­tie bent of s avonds ont­span­nen thuis zit — wan­neer er geen uit­da­gin­gen voor ons op de loer liggen, zijn we de rust zelve. Tij­dens onze dage­lijkse beslom­me­rin­gen is het vaak wat moei­lij­ker om kalm te blij­ven. Maar de regel­ma­tige stilte van medi­ta­tie maakt ons onaf­han­ke­lij­ker van externe sti­muli en cre­ëert een rust­plaats in ons­zelf waar we altijd naar terug kunnen keren. En hoe meer je de stilte oefent, hoe gemak­ke­lij­ker het is om er toe­gang tot te krij­gen, zelfs in moei­lijke situ­a­ties.

Bewus­ter rea­ge­ren en de dingen accep­te­ren

Medi­ta­tie ver­scherpt de aan­dacht naar wat belang­rijk is. Vaak slaat ons auto­ma­ti­sche piloot aan wan­neer we ons in situ­a­ties bevin­den waarin we ons uit­ge­daagd voelen — meestal bete­kent dit met ver­de­di­ging en weer­stand. En wan­neer we weer­stand voelen, is de rust ver­dwe­nen.

Hoe bewus­ter we de con­stante prik­kels en uit­da­gin­gen om ons heen waar­ne­men en hoe dui­de­lij­ker we ze kunnen beoor­de­len, hoe mak­ke­lij­ker het is voor ons om rustig te blij­ven. Wan­neer we een keer diep in en uit ademen, ons­zelf wel­licht in de andere per­soon ver­plaat­sen en pro­be­ren de situ­a­tie met iets meer rust te beoor­de­len, dan is het een stuk mak­ke­lij­ker om niet te rea­ge­ren op een externe sti­mu­lus, maar om de situ­a­tie te accep­te­ren zoals zij is en om er op wel­over­wo­gen en gepaste wijze mee om te gaan.

Hoe medi­ta­tie je helpt om rus­ti­ger te zijn

Wan­neer je op een bewuste en ont­span­nen manier op situ­a­ties kunt rea­ge­ren, word je onaf­han­ke­lij­ker van auto­ma­tis­men en krijg je enige keu­ze­vrij­heid. Ook al kunnen veel omstan­dig­he­den niet worden ver­an­derd, je kunt leren te beslis­sen over hoe je rea­geert en om nieuwe moge­lijk­he­den te cree­ë­ren.

De 7Mind Rust-cursus leert je hoe je kalm kunt blij­ven in moei­lijke situ­a­ties, oude patro­nen kunt door­bre­ken, van­bin­nen rustig kunt blij­ven en opwin­ding in kracht kunt ver­an­de­ren.


Rus­ti­ger worden door medi­ta­tie:
Nu gratis begin­nen
Rus­ti­ger worden door medi­ta­tie: weten­schap­pe­lijke stu­dies

Hoe Mind­ful­ness emo­ties regu­leert (Brown et al., 2013)

Om erach­ter te komen hoe medi­ta­tie rust beïn­vloedt, maten weten­schap­pers de her­sen­gol­ven van mensen die beel­den van hoge opwin­ding zagen. Dit waren een erzijds zeer posi­tieve foto’s (bij­voor­beeld ero­ti­sche foto’s), ander­zijds zeer nega­tieve (bij­voor­beeld geweld­da­dige foto’s). In prin­cipe lieten der­ge­lijke beel­den een sterke reac­tie zien in her­sen­ge­bie­den zoals de amygdala, die emo­ti­o­nele reac­ties beheer­sen en zo gevoe­lens van der­ge­lijke sti­muli (beel­den) oproe­pen. Zoals ver­wacht ver­toon­den proef­per­so­nen die mind­ful“ waren een lagere res­pons op nega­tieve sti­muli.

Ver­ras­send genoeg was dat ook het geval met de posi­tieve sti­muli. Uit deze bevin­din­gen kan worden gecon­clu­deerd dat mind­ful­ness neu­ro­nale reac­ties modu­leert in een vroeg sta­dium van emo­ti­o­nele ver­wer­king, zowel bij posi­tieve als nega­tieve sti­muli. Dit had geen effect op de emo­ti­o­nele res­pons, maar toont wel aan dat bewuste mensen meer mid­de­len bezit­ten voor het regu­le­ren van emo­ties. Dit bevor­dert een gezond niveau van emo­ti­o­neel func­ti­o­ne­ren.

Hoe mind­ful­ness bron­nen bij­vult (Friese et al., 2012)

Om rustig te kunnen rea­ge­ren, is het belang­rijk om de eigen emo­ties onder con­trole te kunnen houden. Zwit­serse weten­schap­pers hebben aan­ge­toond dat zelfs een korte mind­ful­ness-medi­ta­tie de nega­tieve effec­ten van zelf­be­heer­sing tegen­gaat. Zelf­be­heer­sing ver­bruikt cog­ni­tieve bron­nen. Dit heeft vooral een nega­tief effect op daar­na­vol­gende oefe­nin­gen, omdat de juiste bron­nen voor de ver­wer­king ervan niet beschik­baar waren. Dit werd aan­ge­toond door de weten­schap­pers die een expe­ri­ment gebruik­ten waar­bij de deel­ne­mers eerst zelf­be­heer­sing moesten uit­oe­fe­nen of niet. Een deel van de deel­ne­mers medi­teerde hierna, het andere deel voerde een schil­der­op­dracht uit. In de daar­op­vol­gende con­cen­tra­tie-opdracht werd gevon­den dat de medi­te­rende groep bijna net zo goed pres­teerde als de con­tro­le­groep. Medi­ta­tie com­pen­seert het ver­bruik van bron­nen na het uit­oe­fe­nen van zelf­be­heer­sing. Door medi­ta­tie kunnen we de gebruikte bron­nen snel­ler bij­vul­len. Dus ook al hadden we een stress­volle dag, we gaan niet meteen door het lint als de bestuur­der voor ons slecht rijdt.